50100215 - Hose, Turbocharger Green Silicon / Ø50xØ60x30x120mm


50100215 - Hose, Turbocharger Green Silicon / Ø50xØ60x30x120mm
Product Code : 50100215
Product Name : Hose, Turbocharger Green Silicon / Ø50xØ60x30x120mm
Brand : DAF
Oem No : 1149578
Product Group : Cooling System
Description : Green Silicon / Ø50xØ60x30x120mm